Politique de confidentialité

AccueilPolitique de confidentialité

Uw vertrouwen in ons is het belangrijkste kapitaal van ASTORIA HOTEL(hierna genoemd “Astoria Hotel”, “wij” of “ons”). Uw privacy komt op de eerste plaats. Deze privacy verklaring is van toepassing op 1) onze website www.astoria.be (hierna genoemd de “Website”) en 2) op alle (commerciële) relaties tussen ASTORIA HOTEL en haar klanten, prospecten en zakenpartners.

ASTORIA HOTEL tracht te allen tijde te handelen in overeenstemming met enerzijds de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en anderzijds de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als GDPR. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die ASTORIA HOTEL verzamelt, alsook de wijze waarop ASTORIA HOTEL deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website, het invullen van online formulieren, alsook het contact opnemen als gevolg van de Website van ASTORIA HOTEL impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of e-mail bevestiging (opt-in)) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Soorten persoonsgegevens

ASTORIA HOTEL kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

• Naam
• Voornaam
• Woonadres
• Bedrijfsadres
• E-mailadres
• Telefoonnummer (vast/gsm)
• Geboortedatum
• Paspoortnummer / identiteitskaartnummer
• Gebruikersnaam
• Wachtwoord
• Bedrijfsnaam
• Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website, (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)
• Communicatievoorkeur
• Correspondentiegegevens met en uitgaande van Astoria Hotel

ASTORIA HOTEL verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal ASTORIA HOTEL, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat ASTORIA HOTEL toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

• Het aanmaken van een account op de Website
• Een samenwerking met ASTORIA HOTEL
• Bezoek van de Website
• Het invullen van contact -en andere formulieren
• Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
• De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u beroep doet op de klantenservice van ASTORIA HOTEL)
• Correspondentie met en uitgaande van Astoria Hotel
• Het meedelen aan ASTORIA HOTEL van ideeën betreffende de verbetering van de diensten
• Het aanvragen van een offerte
• Het uitwisselen van visitekaartjes

De door ASTORIA HOTEL verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

ASTORIA HOTEL kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

• De aanmaak account en de bevestiging daarvan
• De uitvoering van een overeenkomst met ASTORIA HOTEL
• Het leveren van de diensten van Astoria Hotel
• Het leveren van support/klantendienst
• Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
• Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
• Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
• Statistische doeleinden
• De opmaak van een offerte
• Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

ASTORIA HOTEL zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van ASTORIA HOTEL en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat ASTORIA HOTEL in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat ASTORIA HOTEL uw persoonsgegevens openbaar maakt:

• Aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer ASTORIA HOTEL hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (2) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
• Om de eventuele contact tracing nadien te vergemakkelijken. Deze contactgegevens worden enkel in het kader van de bestrijding van COVID-19 gebruikt;
• Wanneer ASTORIA HOTEL of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke ASTORIA HOTEL heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
• Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.
• In alle overige gevallen zal ASTORIA HOTEL uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (1) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (2) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (1) door de wet of (2) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart ASTORIA HOTEL uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@astoria.be:

• Recht op toegang tot de persoonsgegevens die ASTORIA HOTEL mogelijks over u beschikt;
• Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
• Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘recht om te worden vergeten’);
• Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
• Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen. Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens – dewelke u diende mee te delen bij de aanmaak van uw account – updaten, wijzigen en/of verifiëren.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van ASTORIA HOTEL.

Beveiliging persoonsgegevens

ASTORIA HOTEL verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van 1) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook 2) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

ASTORIA HOTEL zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in een beveiligde omgeving.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van ASTORIA HOTEL, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan ASTORIA HOTEL in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Tot slot, zal de veiligheid van uw account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord. ASTORIA HOTEL zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. ASTORIA HOTEL raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

Aansprakelijkheid 

Niettegenstaande ASTORIA HOTEL redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de gebruiker/klant om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de gebruiker/klant tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. ASTORIA HOTEL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van ASTORIA HOTEL. 

Update Privacy Verklaring


ASTORIA HOTEL is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven te raadplegen, om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is ASTORIA HOTEL verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten


Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop ASTORIA HOTEL uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Aanwervingsverklaring

• Door uw CV of andere persoonlijke informatie aan ons te verzenden als reactie op een vacature of in het kader van een spontane sollicitatie, bevestigt u dat we gegevens mogen gebruiken en overdragen zoals beschreven in deze privacy policy.
• U mag persoonlijke informatie aan ons verstrekken met betrekking tot opleiding, werkgelegenheid, contacten, voorkeuren, beroepskwalificaties en banen wanneer u een aanvraag indient. We raden u aan gevoelige persoonlijke informatie (zoals lengte, gewicht, religie, filosofische of politieke overtuigingen, financiële gegevens, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond of politieke partij) niet te onthullen in uw CV of andere materialen ter ondersteuning van uw sollicitatie. Voor zover u gevoelige persoonlijke informatie verstrekt, staat u Hotel Astoria uitdrukkelijk toe dergelijke details te behandelen zoals gespecificeerd in deze Verklaring.
• We zullen uw persoonlijke informatie gebruiken voor aanwervingsdoeleinden en als u een baan aangeboden krijgt of in dienst treedt van Hotel Astoria zullen we deze voor andere werk-gerelateerde doeleinden gebruiken.
• We kunnen uw informatie ook behouden nadat het wervingsproces is voltooid om contact met u op te nemen over potentiële toekomstige kansen gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van uw aanvraag. Het is echter mogelijk dat we uw gegevens langer in geanonimiseerde vorm bewaren voor statistische doeleinden.

Cookiebeleid

ASTORIA HOTEL maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring (bijvoorbeeld het onthouden van een taalkeuze, etc.) en voor de verzameling van webstatistieken over de bezoekers aan de website www.astoria.be (hierna de “Website”).

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en deze aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop ASTORIA HOTEL uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:


1. Via e-mail: info@astoria.be of
2. Via de post: ASTORIA HOTEL – Achilles Musschestraat 39 – 9000 Gent (België)